Algemene voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, op eenmanszaak Mattentaarten Matthijs met zetel te Lessensestraat 43, 9500 Geraardsbergen en met ondernemingsnummer BE0747310368 (hierna “Mattentaarten Matthijs” of “wij”), op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Mattentaarten Matthijs en worden omschreven als services. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Mattentaarten Matthijs te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. Mattentaarten Matthijs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen.

U kunt de services van Mattentaarten Matthijs pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Algemene Voorwaarden. Als u de Algemene Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de services van Mattentaarten Matthijs. U kunt de Algemene Voorwaarden accepteren door te klikken om de Algemene Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Mattentaarten Matthijs beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een service.

Mattentaarten Matthijs kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Mattentaarten Matthijs via de Service een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar stellen. U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de services gebruikt na de datum waarop de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, Mattentaarten Matthijs dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden. U begrijpt en stemt ermee in dat Mattentaarten Matthijs eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Algemene Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de Service. In dit geval kunnen de services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

De naam en het logo van Mattentaarten Matthijs, evenals de namen van de andere bedrijven die dit merk mogen gebruiken van Mattentaarten Matthijs en die op deze service worden vermeld, zijn namen en merken die door nationale en internationale wetten zijn beschermd. De gebruiksrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot deze service zijn de exclusieve eigendom van Mattentaarten Matthijs. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mattentaarten Matthijs. Het doel van deze website is het bestellen van en het opzoeken van informatie over de producten en diensten van Mattentaarten Matthijs.

Aanbiedingen door en prijzen van Mattentaarten Matthijs zijn vrijblijvend. Mattentaarten Matthijs accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Mattentaarten Matthijs behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De kortingen die op het ogenblik van de afhaling worden toegekend, zijn de lopende promoties die geldig zijn op de dag van de afhaling.

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail, webshop of post is de overeenkomst een feit. Mattentaarten Matthijs behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

7.1 Plaatsen van de bestelling via een service

U kunt uw bestelling uitsluitend via deze service doorgeven.

7.2 Leveringen

Mattentaarten Matthijs levert de via deze service bestelde goederen enkel af in het door u verkozen afhaalpunt waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling. Mattentaarten Matthijs kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van laattijdig klaarmaken of niet-klaarmaken van de totaliteit van de gereserveerde goederen. Mattentaarten Matthijs verbindt zich ertoe in elk geval contact op te nemen met de klant en de klant de kans te geven de reservering volledig of gedeeltelijk te annuleren.

7.2 Producten

Mattentaarten Matthijs stelt alles in het werk om alle goederen te verzamelen zoals ze op de website worden beschreven. Als een product niet in voorraad is, stellen we u een gelijkaardig product voor.

7.3 Controle bestelling

Na controle in het afhaalpunt bent u vrij om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, of ze volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten. Wanneer u de producten meeneemt, verklaart u zich akkoord met de gegevens die op uw kasticket zijn vermeld. Hebt u toch een klacht, neem dan contact op met het afhaalpunt op de dag waarop u de bestelling hebt afgehaald. Geen enkele klacht, hetzij betreffende de conformiteit van de reservering, hetzij betreffende de staat van de goederen, wordt aanvaard na de dag die volgt op de dag van de afhaling. Eens deze termijn voorbij is, wordt elke levering als conform aan de reservering beschouwd. Voor de verse en diepgevroren producten worden alleen de klachten aanvaard die op het ogenblik van de afhaling worden geformuleerd.

7.4 Overdracht eigendom

De producten blijven eigendom van Mattentaarten Matthijs zolang u de goederen niet hebt afgehaald in het afhaalpunt. De verkoop vindt slechts plaats op het ogenblik dat u uw goederen afhaalt en betaald hebt.

De klant voldoet bij Mattentaarten Matthijs aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 7 bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling in een van onze afhaalpunten. In het geval dat Mattentaarten Matthijs een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Mattentaarten Matthijs. Het risico van het geleverde gaat van Mattentaarten Matthijs over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 8 betaling bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze website vermeld staan en wel via een geldige kredietkaart, Bankcontact/Mister Cash of een contante betaling bij bezorging of afhaling, of elke andere betalingsmogelijkheid die op de website staat aangegeven.   

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail – bij Mattentaarten Matthijs te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Mattentaarten Matthijs te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Mattentaarten Matthijs respecteert uw privacy. De gegevens die u op de site meedeelt, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie kunt u onze ‘Privacyverklaring‘ raadplegen.

Mattentaarten Matthijs is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Mattentaarten Matthijs is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Mattentaarten Matthijs komen. Mattentaarten Matthijs draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Mattentaarten Matthijs eveneens geen verantwoordelijkheid. Mattentaarten Matthijs is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mattentaarten Matthijs, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mattentaarten Matthijs. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Mattentaarten Matthijs uitgesloten. Mattentaarten Matthijs spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen. Mattentaarten Matthijs neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie, veroorzaakt door het gebruik van deze website. Mattentaarten Matthijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een, zelfs tijdelijke, onderbreking van de service op haar website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Mattentaarten Matthijs geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Mattentaarten Matthijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiele of andere fouten in verband met de informatie (meer bepaald betreffende de prijzen) die op de site worden vermeld. De foto’s en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

X